Cenník

Cenník lekárskych výkonov za priamu platbu platný od 1.6.2019 v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z.

If you don’t refund the new payday loan full, then you will face the possibility of credit online urgent a jail sentence.

 

 • Výkony pre zamestnávateľa – objednajte sa vopred 
 • 1 .Vstupná, periodická alebo výstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania…20 Eur objednajte sa TU
 • 2 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na brigádu – študenti, špec. Kurz … 10 Eur objednajte sa TU
 • 3. Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu – epidemiologicky závažná činnosť 10 Eur objednajte sa TU
 • Lekárske prehliadky a lekársky posudok – objednajte sa vopred
 • 1 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 25 Eur
 • objednajte sa TU 
 • 2 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie, nosenie zbrane a streliva 40 Eur
 • objednajte sa TU
 • 3 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon športu 10 Eur
 • objednajte sa TU 
 • 4 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred vstupom do DJ,MŠ, VŠ, tábora, školy v prírode 6 Eur
 • objednajte sa TU
 • 5 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred súkromným pobytom v zahraničí, let lietadlom atď. 10 Eur
 • objednajte sa TU
 • 6 .Vystavenie potvrdenia o nenastúpení na rekreáciu, dovolenku a pod. zo zdrav. Dôvodov 3 Eurá
 • objednajte sa TU
 • 7 .Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí 25 Eur
 • objednajte sa TU
 • 8 .Vyšetrenie a posudok na koncesiu, licenciu alebo živnosť 15 Eur
 • objednajte sa TU
 • 9 .Vyšetrenie a vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno právne a správne konanie na žiadosť občana, resp. zákonného zástupcu 30 Eur objednajte sa TU 

 

 • Potvrdenia, ktoré nevyžadujú vyšetrenie a administratívne výkony
 • 1 .Potvrdenie prihlášky do DJ, MŠ, SŠ, VŠ, tábora, školy v prírode, na lyžiarsky výcvik atď.

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni  4 Eur

 • 2 .Predĺženie platnosti športového preukazu

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni 4 Eur

 • 3 .Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni 10 Eur

 

 • 4 .Vystavenie MEDZINÁRODNÉHO očkovacieho preukazu

objednajte cez SMS 7 Eur

 • 5 .Vystavenie DUPLIKÁTU pri strate PN, OČR, výmen. lístku, receptu

objednajte cez SMS  2 Eur

 • 6 .Vystavenie DUPLIKÁTU pri strate očkovacieho preukazu

objednajte cez SMS 7 Eur

 • 7 .Výpis zo zdrav. dokumentácie na vlastnú žiadosť

objednajte cez SMS 10 Eur

 • 8 .Výpis zo zdrav. dokumentácie za účelom zdravotnej starostlivosti

objednajte cez SMS 2 Eur 

 • 9 .Zaslanie poštou na adresu pacienta (zákonného zástupcu) recept, správu, poukaz

 

objednajte cez SMS 5 Eur

 

 • 10 .Správa o zdrav. stave pre komerčné poisťovne na vlastnú žiadosť

 

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni 50 Eur

 

 • 11 .Bodové ohodnotenie úrazu pre komerčné poisťovne na vlastnú žiadosť

 

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni 50 Eur

 

 • 12 .SMS notifikácia o vystavení receptu, žiadosti, potvrdenia…

 

označte svoj záujem o notifikáciu na žiadosti alebo v SMS správe 1 Eur

 

 • 13 .Vystavenie potvrdenia o chorobe dieťaťa/žiaka pre potreby školy/MŠ/zamestnávateľa 1 Eur
 • 14 .Potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia 4 Eur
 • 15 .Vyjadrenie k odkladu začiatku plnenia/predčasnému začatiu povinnej školskej dochádzky 4 Eur
 • 16 .Odporúčanie na oslobodenie/čiastočné oslobodenie žiaka z vyučovania niektorého predmetu 4 Eur

 

 • Samoplatci – pacienti bez poistenia hradia všetky výkony v hotovosti
 • 1 .Štandardné vyšetrenie – dvoch alebo viacerých systémov, vrátane lekárskej správy 16 Eur
 • 2 .Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému – kontrolné vyšetrenie, vrátane lekárskej správy 14 Eur
 • 3 .Komplexné vyšetrenie pacienta – predoperačné vyšetrenie, preventívna prehliadka vrátane lekárskej správy 25 Eur
 • 4 .Vyšetrenie moču dekaphanom leuko v ambulancii 1 Eur
 • 5 .Odber biol. materiálu (krv, moč, výtery) + cena analýzy v laboratóriu 5 Eur
 • 6 .Injekčné podanie liečiva alebo vakcíny i.m., s.c. alebo i.v 5 Eur

 

7 .Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi 6 Eur

 • Výkony na vlastnú žiadosť pacienta resp. zákonného zástupcu
 • 1 .Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi na žiadosť pacienta bez obmedzenia veku a poisťovne 6 Eur
 • 2 .Aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania (i.m., s.c.) 5 Eur

 

objednajte sa SMS 

 

 • 3 .Vyšetrenie pacienta pred aplikáciou očkovacej látky mimo povinného očkovania 5 Eur objednajte sa SMS 
 • 4 .Odber biol. materiálu (krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta 5 Eur (+ cena analýzy v laboratóriu) 

 

objednajte sa SMS 

 

 • 5 .Odber žilovej krvi na vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta (vrátane analýzy) 17 Eur objednajte sa SMS 
 • 6 .Predoperačné vyšetrenie pred výkonom nehradeným ZP (napr. kozmetickým) 25 Eur

 

objednajte sa SMS 

 

 • 7 .Preventívna prehliadka nad rámec prehliadok hradených z verejného zdrav. poistenia  15 Eur objednajte sa SMS 
 • 8 .Konzultácia na žiadosť pacienta v dĺžke trvania 15 minút 10 Eur objednajte sa SMS
 • 9 .Vyšetrenie moču na prítomnosť drog prineseným testom 5 Eur
 • 10 .Odber žilovej krvi na skúšku alkoholu, omamných látok 9 Eur (+ cena analýzy v laboratóriu) 
 • 11 .Vyšetrenie rýchlym streptokokovým testom na počkanie 6 Eur
 • 12 .Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie vrodených porúch imunity TREK/KREK (vrátane analýzy)  50 Eur objednajte sa SMS